mg4355娱乐城 -> 五年级日记 -> 小猫

小猫

 • jīn
 • tiān
 •  
 • jiā
 • lái
 • le
 • liǎng
 • zhī
 •  
 • men
 • shì
 • liǎng
 • zhī
 • xiǎo
 • 今天,我家来了两个不速之客,它们是两只小
 • māo
 •  
 • zhī
 • shì
 • huā
 • de
 •  
 • zhī
 • shì
 • hēi
 • de
 •  
 • men
 • zhèng
 • zài
 • jià
 • 猫,一只是花的,一只是黑的,它们正在打架
 •  
 • xiàng
 • bào
 • zhe
 • duì
 • fāng
 • fàng
 •  
 • zài
 • shàng
 • gǔn
 •  
 • yòng
 • zhǎo
 • zhuā
 • ,互相抱着对方不放,在地上打滚,用爪子抓
 • duì
 • fāng
 •  
 • chū
 • le
 • miāo
 • miāo
 • de
 • jiào
 • shēng
 •  
 • men
 • wéi
 • shí
 • me
 • zhēng
 • 对方,发出了喵呜喵呜的叫声。它们为什么争
 • dòu
 • néng
 • xiàng
 • chù
 • ma
 • zài
 • de
 • yìn
 • xiàng
 • māo
 • shì
 • wēn
 • shùn
 • de
 • 斗不能和睦相处吗在我的印象里猫是温顺的可
 • ài
 • de
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 •  
 • men
 • yǒu
 • wēi
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • 爱的,没想到,它们也有发威的时候。
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:小猫
   今天,我家来了两个不速之客,它们是两只小猫,一只是花的,一只是黑的,它们正在打架,互相抱着对方不放,在地上打滚,用爪子抓对方,发出了喵呜喵呜的叫声。它们为什么争斗不能和睦相处吗在我的印象里猫是温顺的可爱的,没想到,它们也有发威的时候。
   

  mg4355娱乐城 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by mg4355娱乐城www.dabaishae.com© 2012 www.dabaishae.com Inc.
  Copyright © 2010 mg4355娱乐城