mg4355娱乐城 -> 三年级日记 -> 学游泳

学游泳

 • jīn
 • tiān
 • zài
 • zhòng
 • ān
 • wēn
 • quán
 • yóu
 • yǒng
 • guǎn
 • xué
 • yóu
 • yǒng
 • lǎo
 • shī
 • jiāo
 • le
 • 今天我在众安温泉游泳馆里学游泳老师教了我
 • men
 • biē
 • piāo
 • wān
 • tuǐ
 • xiān
 • biē
 • jiào
 • hěn
 • jiǎn
 • dān
 • què
 • yòu
 • le
 • 们憋气漂弯腿我先憋气我觉得很简单却又喝了
 • shuǐ
 • yòu
 • xué
 • piāo
 • dàn
 • piāo
 • yuǎn
 • zuì
 • hòu
 • yòu
 • wān
 • tuǐ
 • 一肚子水我又学漂但我漂不远最后我又弯腿姿
 • shì
 • yòu
 • duì
 • yòu
 • méi
 • le
 • xìn
 • xīn
 • xiǎng
 • kěn
 • dìng
 • xué
 • hǎo
 • le
 • yòu
 • yào
 • 势又不对我又没了自信心想肯定学不好了又要
 • làng
 • fèi
 • de
 • qián
 • le
 • hòu
 • lái
 • lǎo
 • shī
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • zuò
 • le
 • yòu
 • 浪费妈妈的钱了后来老师老师让我做了一次又
 • biē
 • de
 • shí
 • jiān
 • biàn
 • zhǎng
 • le
 • shuǐ
 • zěn
 • me
 • le
 • piāo
 • 一次我憋气的时间变长了水也不怎么喝了我漂
 • piāo
 • gèng
 • yuǎn
 • le
 • de
 • wān
 • tuǐ
 • shì
 • jiàn
 • jiàn
 • zhèng
 • què
 • le
 • 也漂得更远了我的弯腿姿势也渐渐正确了
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 • le
 • zhī
 • yào
 • yǒu
 • héng
 • xīn
 • jiù
 • néng
 • shì
 • qíng
 • zuò
 • hǎo
 • suī
 •  我知道了只要有恒心就能把事情做好我虽
 • rán
 • yóu
 • yǒng
 • hái
 • méi
 • xué
 • hǎo
 • dàn
 • néng
 • yóu
 • yǒng
 • xué
 • hǎo
 • de
 • 然游泳还没学好但我能继续努力把游泳学好的
 •  
 •  
 •  
   
  无注音版:学游泳
   今天我在众安温泉游泳馆里学游泳老师教了我们憋气漂弯腿我先憋气我觉得很简单却又喝了一肚子水我又学漂但我漂不远最后我又弯腿姿势又不对我又没了自信心想肯定学不好了又要浪费妈妈的钱了后来老师老师让我做了一次又一次我憋气的时间变长了水也不怎么喝了我漂也漂得更远了我的弯腿姿势也渐渐正确了
   我知道了只要有恒心就能把事情做好我虽然游泳还没学好但我能继续努力把游泳学好的
   

  mg4355娱乐城 | 关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图

  Powered by mg4355娱乐城www.dabaishae.com© 2012 www.dabaishae.com Inc.
  Copyright © 2010 mg4355娱乐城